Ingaande plaatsbeschrijving

Dit omvat een verslag opgesteld bij de aanvang van de verhuring, om tijdens de huurperiode of aan het einde ervan de aard en de omvang van schade en/of nalatigheden, die eventueel toe te schrijven zijn aan de huurder, vast te stellen.
De deskundige, belast met deze ingaande plaatsbeschrijving stelt een document op : "Procesverbaal van ingaande plaatsbeschrijving".

 

Dit omvat een verslag opgesteld bij de aanvang van de verhuring, om tijdens de huurperiode of aan het einde ervan de aard en de omvang van schade en/of nalatigheden, die eventueel toe te schrijven zijn aan de huurder, vast te stellen.

De deskundige, belast met deze ingaande plaatsbeschrijving stelt een document op :

 • "Procesverbaal van ingaande plaatsbeschrijving"

Dit document moet noodzakelijkerwijs verschillende hoofdstukken bevatten en volgens een bijzondere werkwijze opgesteld zijn, zodat het voor de partijen naar behoren bruikbaar is. Dit verstrekt de enige zekerheid van een ernstig resultaat dat aan de omstandigheden aangepast is.

De ingaande plaatsbeschrijving moet aan verschillende vereisten beantwoorden:

 • Het moet uitvoerig beschreven worden, immers moet elke partij de nauwkeurige en concrete situatie van de plaatsen kunnen controleren, die op basis van hun beschrijving worden gehuurd. Het bevat dus een groot beschrijvend en opsommend deel en van, de aanwezigheid, de plaats, de aard en de kwaliteit van de materialen, de afwerkingen en de installaties. Het vermeldt de stand van de dingen en de bestaande minpunten. De minpunten waarvoor de huurder niet kan verantwoordelijk gesteld worden, zoals bvb. fouten van constructieve aard, dienen niet vermeld te worden.
 • Het moet tegensprekelijk zijn
  1. De deskundige werkt voor beide partijen;
  2. Elke partij wordt vertegenwoordigd door zijn deskundige.
 • Het moet opgemaakt worden wanneer de lokalen vrij zijn:
  1. ofwel in de loop van de eerste maand van bewoning, wanneer de duur van de huurovereenkomst gelijk of hoger is dan een jaar;
  2. >ofwel in de loop van de vijftien eerste dagen van bewoning wanneer de duur van de huurovereenkomst lager is dan een jaar.

Indien belangrijke wijzigingen aan de verhuurde lokalen werden aangebracht nadat het procesverbaal van plaatsbeschrijving werd opgemaakt, kan elke partij eisen dat een tegensprekelijk aanhangsel aan het procesverbaal wordt opgesteld waarvan de kosten gemeenschappelijk zijn.

Wij nodigen altijd de partijen uit om de voorzorg te nemen om hun telefoongesprekken, bezoeken of vergaderingen schriftelijk vast te leggen of te bevestigen.

De huurder wordt er aan gehouden de lokalen te gebruiken als goede huisvader en ze te behouden in de staat waarin hij ze verkreeg en ze te onderhouden conform aan het gebruik en de bestemming van het goed. Deze begrippen worden meer uitgebreid behandeld in het gedeelte dat gewijd is aan de uitgaande plaatsbeschrijving.

De ingaande plaatsbeschrijving geldt onbetwistbaar als basisdocument bij de uitgaande plaatsbeschrijving.